دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

قیمت ورق گالوانیزه

ورق خام

در این صفحه می‌توانید قیمت روزانه ورق گالوانیزه (رول) را از برندهای مختلف بررسی نمایید.

قیمت ورق خام گالوانیزه ۲۷ دی ۱۳۹۹

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۲۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه تاراز (رول)

نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۶۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
نامضخامتعرضحالتمحل تحویلواحدآخرین قیمت (تومان)
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۴۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۶۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۷۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۸۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۰٫۹۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۲۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷۰۰۰
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۱٫۵۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۰۰۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گالوانیزه۲۱۲۵۰رولبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید