دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

قیمت گلمیخ

گلمیخ سقف عرشه فولادی

نامابعادمشخصاتتصویرآخرین قیمت (تومان)
گلمیخ۱۹ ×۷۶به همراه سرامیک فلاشینگ
۵۹۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۰۰به همراه سرامیک فلاشینگ

۸۴۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۱۰به همراه سرامیک فلاشینگ
۹۲۵۰
گلمیخ۱۹ × ۱۱۵به همراه سرامیک فلاشینگ
۹۴۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۲۰به همراه سرامیک فلاشینگ۹۸۰۰
گلمیخ۱۹ × ۱۵۰به همراه سرامیک فلاشینگ۱۳۲۰۰

سرامیک نیم دنده جهت اجرای گلمیخ‌های پله