دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

اسکان شهرداری تهران

اسکان شهرداری تهران

کارفرما: جناب آقای مهندس نصرتی

متراژ: ۴۸۰ متر مربع