دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

امامزاده دو برادر دماوند

امامزاده دو برادر دماوند

کارفرما: اداره اوقاف و هیات امنا امامزاده دو برادر دماوند

متراژ: ۶۴۰ متر مربع