دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

امام محمد باقر – ۲

پروژه: امام محمد باقر

کارفرما: شرکت بلند والاد

متراژ: ۲۸۰۰ متر مربع