دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

امام محمد باقر

امام محمد باقر

کارفرما: شرکت تراخیت

متراژ: ۳۷۰۰ متر مربع