دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

امیر آباد شمالی

امیر آباد شمالی

کارفرما: جناب آقای مهندس ارجلو

متراژ: ۱۹۵۰ متر مربع