دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

انبار شرکت فارانیک دارو

کارفرما: شرکت فارانیک دارو
متراژ: ۶۰۰ متر مربع
انبار شرکت فارانیک دارو