دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان تجاری اداری انقلاب

ساختمان تجاری اداری انقلاب

کارفرما: جناب آقای مهندس ورزنده

متراژ: ۲۰۰۰ متر مربع