دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان تجاری

ساختمان تجاری

کارفرما: جناب آقای مهندس عطارد

متراژ: ۱۲۰۰ متر مربع