دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

ساختمان شهرداری

ساختمان شهرداری

کارفرما: شرکت ساتراپ

متراژ: ۱۱۰۰۰ متر مربع