دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی

کارفرما: جناب آقای مهندس آهنگی

متراژ: ۶۰۰ متر مربع