دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

شهرک صنعتی قرچک

شهرک صنعتی قرچک

کارفرما: جناب آقای مهندس فصیحی

متراژ: ۵۰۰ متر مربع