دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

متروی هفت تیر تهران

مترو هفت تیر تهران

کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

متراژ: –