دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

هایپر مارکت و انبار مرکزی

هایپر مارکت و انبار مرکزی

کارفرما: جناب آقای مهندس قصابی

متراژ: ۱۲۰۰ متر مربع