دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

پروانه باند هلی‌کوپتر (هلی‌پد)، ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

پروانه باند هلی کوپتر(هلی پد)، ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

کارفرما: شرکت جاهد

متراژ: ۳۰۰ متر مربع