دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارفرما: شرکت وزان

متراژ: ۵۰۰۰ متر مربع