دارای بیمه مسئولیت از شرکت سامان

کیفیت در تولید، سرعت در اجرا

پروژه:

گرمدره کرج

گرمدره کرج

کارفرما: جناب آقای مهندس حقیقی و مهندس کمایی

متراژ: ۵۰۰ متر مربع